MELD U AAN VOOR
DE NIEUWSBRIEF

De gemeente Purmerend, BPD Ontwikkeling b.v. (BPD) en Staatsbosbeheer willen samen de schouders zetten onder een aantal grote opgaven. Het is een bijzondere samenwerking van drie verschillende organisaties met verschillende belangen en een diversiteit aan doelstellingen. Resulterend in één gezamenlijke ambitie om bij te dragen aan het realiseren van woningen en het versterken van de groene leefomgeving in en rondom Purmerend. 

De gemeente Purmerend en BPD willen bijdragen aan een oplossing voor het huidige tekort aan woningen in Purmerend en de regio. Staatsbosbeheer wil hierbij haar expertise op het gebied van natuur en recreatie inzetten. 

Dit leidt tot een ambitie om te investeren in meer betaalbare, duurzame woningen in combinatie met een groene, gezonde omgeving en een aantrekkelijke buitenruimte met meer natuur en een groter Purmerbos. 

Onze missie Nieuwe betaalbare en duurzame woningen en meer buiten-spelende kinderen. Een aantrekkelijk woonklimaat. Groener, koeler, socialer en dus gezonder voor iedereen. Met ruimte voor een fijnmazige natuur en waterberging in de stad. Ruim baan voor fietsers en wandelaars, bereikbaar met het openbaar vervoer en de auto. Meer natuur: groter, robuuster en aantrekkelijk om in te recreëren in alle jaargetijden. 

Het eindresultaat van het Startakkoord oostflank Purmerend 2021 – 2022 is een gezamenlijke, gedragen en vastgestelde gebiedsvisie op de toekomstige oostkant van Purmerend. 

Gebiedsvisie oostflank Purmerend 

De gemeente Purmerend, BPD en Staatsbosbeheer zijn de gezamenlijke opdrachtgever voor het opstellen van de visie voor de oostflank. Hierin worden wij geadviseerd door bureaus met verschillende kennisgebieden; Inbo b.v., Studio Marco Vermeulen b.v., Kuiper Compagnons b.v. en BOOM Landscape VOF. Bewoners, gebruikers en andere belanghebbenden gaan meedenken over en worden nadrukkelijk betrokken bij het opstellen van deze visie. 

We zoeken oplossingen 

De drie samenwerkingspartners en de bureaus gaan zich de komende tijd buigen over vragen als: waar kunnen we nieuwe woonwijken het beste ontwikkelen en hoe kunnen we nieuwe woonwijken klimaatbestendig ontwikkelen? Hoe en waar kunnen we de natuur – het Purmerbos – groter, robuuster en toekomstbestendiger maken zodat het er beter op wordt? Hoe borgen en compenseren we de reeds aanwezige natuurwaarden? Hoe zorgen we voor een goede bereikbaarheid? Hoe richten we de nieuwe woonwijken zodanig in dat er een aangenaam leefklimaat ontstaat? Hoe zorgen we ervoor dat een nieuwe woonwijk ontstaat waarin we ook betaalbaar wonen haalbaar maken? Hoe kunnen we betere verbindingen leggen met de bestaande omgeving onder andere op het gebied van het groen en de natuur? 

De visie is in het voorjaar 2022 gereed, zodat de gemeenteraad een besluit kan nemen. Daarna kunnen we aan de slag met de uitwerking van de visie. 

De drie partijen werken met elkaar samen binnen dit Startakkoord aan een gezamenlijke, gedragen en vastgestelde gebiedsvisie voor de oostflank. Dat houdt uiteraard niet op bij het opleveren van de visie. Hoe de partijen de samenwerking voortzetten, wordt meegenomen in de visie. 

Doelen en randvoorwaarden van het: 

Startakkoord oostflank Purmerend 

De gemeente Purmerend, BPD en Staatsbosbeheer hebben gezamenlijke doelen en randvoorwaarden opgesteld. Deze zijn gebaseerd op de doelstellingen van de eigen organisatie. Juist door het combineren van die verschillende doelstellingen is er een bijzondere en een nieuwe manier van denken ontstaan. 

1. Investeren in de stad is ook investeren in het groen 

Het Startakkoord oostflank Purmerend kent veel ambities. Het realiseren van deze ambities vraagt om investeringen, voor de korte en voor de lange termijn. De partijen maken afspraken over het gebied inclusief het bestaande Purmerbos, op korte en lange termijn, waaronder ook beheer en het onderhoud van het groen, de nieuwe natuur en het openbare gebied in de (nieuwe) woonwijken. Zodat iedere bewoner van Purmerend en elke bezoeker van het Purmerbos de komende decennia aangenaam en veilig kan recreëren. 

2. Participatie als rode draad 

De partijen onderschrijven van harte de wensen van de gemeenteraad om bewoners en belanghebbenden vanaf het allereerste begin actief te betrekken bij het opstellen van de visie. Wij zien onszelf als ambassadeurs van dit Startakkoord. 

3. Groen begint bij de voordeur 

De verbinding met de natuur begint al bij de voordeur. Niet aangelegd voor een aantal jaar maar duurzaam geborgd in het gemeentelijk beleid. Zo’n aantrekkelijke, groene omgeving stimuleert mensen om veel buiten te zijn, te spelen en te recreëren. Veilig bereikbaar via aantrekkelijke wandel- en fietspaden. Er zijn bomen die voor verkoeling zorgen op hete zomerse dagen. Er is plaats voor waterberging om water van steeds vaker voorkomende hoosbuien op te vangen. En dat groen dooradert de stad, en is als een netwerk verbonden met het Purmerbos. Dat is goed voor mens én dier. Want ook voor de biodiversiteit is een goede verbinding van natuur belangrijk. Met de netwerkgedachte van de Groene Metropool van Staatsbosbeheer als basis voor een daadwerkelijk fijn leef-, woon- en vestigingsklimaat. 

4. Betaalbare en duurzame nieuwbouw 

De partijen willen voor de regio een voorbeeld zijn voor het bouwen met duurzame, biobased materialen, zoals hout. Houtbouw is een aantrekkelijke en snelle manier om het woningtekort op een duurzame en betaalbare manier op te lossen. Daarmee geven we invulling aan de Greendeal Houtbouw die is afgesloten binnen de Metropoolregio Amsterdam. Met het oog op de toekomst kijken we ook naar een passend en betaalbaar energieconcept. Wonen in de oostflank moet voor iedereen betaalbaar zijn. 

5. Kansen en noodzaak voor versnelling 

In de stad Purmerend gebeurt al heel veel op het gebied van wonen. Ondanks al die inspanningen blijft er een grote behoefte aan extra woningen, lokaal en regionaal. De oostflank biedt daar alle kansen voor. De woningnood is hoog en daarom willen we snel aan de slag. Liefst morgen. In deze visie kijken we daarom ook waar we nu al en op korte termijn kunnen beginnen met het versterken van groen en het toevoegen van woningen. Placemaking is een van de middelen die we daarbij kunnen inzetten. 

6. Een ecologische en robuuste groenblauwe oostflank 

Meer woningen betekent meer mensen. En ook zij willen een ommetje maken, een rondje fietsen, joggen of op welke wijze dan ook gebruikmaken van het Purmerbos. Het Purmerbos moet daarom groter en robuuster worden zodat we al die bezoekers kunnen laten genieten van het Purmerbos. Dat is ook erg belangrijk voor de natuurwaarden: zodat de ecologie van het stadslandschap met het Purmerbos tegen een stootje kan. Aantrekkelijk voor vogels, kleine zoogdieren, struiken en planten, vlinders en bijen. Op een goede wijze verbonden met de parken en de lanen van de stad en ecologisch verbonden met de groene buitenruimte en het landelijk gebied. Met een goede biodiversiteit als resultaat. 

7. Naar een aantrekkelijk en natuurlijk stadslandschap 

De partijen zetten zich in op het verbeteren van de groene verbindingen met de omgeving en het verbeteren van recreatiemogelijkheden. Zij gebruiken daarbij het reeds aanwezige groen en versterken daarmee het groene karakter bij de inrichting van de nieuwe woonwijk. Daarbij horen ook ingrepen in het bestaande groen om dit diverser, gezonder en sterker te maken. Zo ontstaat een aantrekkelijk, gezond en aangenaam woon- en leefklimaat voor de nieuwe bewoners, met groen als nutsvoorziening, waar iedere inwoner op is aangesloten. 

8. Goed en veilig bereikbaar 

Purmerend heeft een uitstekende bereikbaarheid via het (streek-)netwerk openbaar vervoer. Nieuwe woonlocaties worden zodanig ontsloten dat het aantrekkelijk is om de auto te laten staan en gebruik te maken van sneldiensten en stadsbussen. De partijen onderzoeken de mogelijkheden om de nieuwe woonwijk en het Purmerbos zoveel mogelijk via fiets- en wandelpaden te ontsluiten, waarbij de bereikbaarheid met de auto niet vergeten wordt. Nieuwe wegen worden natuurvriendelijk aangelegd met veilige oversteken voor mens en dier. Kortom: een stadslandschap met natuurlijk ook een goede mobiliteit. 

9. Flexibel waar nodig en mogelijk 

Het realiseren van de ambities uit de gebiedsvisie betekent het hebben van een lange adem. De ontwikkelingen zullen in fases plaatsvinden, want het is een groot gebied. Hierbij kan niemand alle marktontwikkelingen, innovaties van de komende jaren voorspellen. Dat betekent dat flexibiliteit nodig is om mee te kunnen bewegen met nieuwe ontwikkelingen. 

Hoe gaan we samenwerken? 

Wij, gemeente Purmerend, BPD en Staatsbosbeheer, hebben ieder onze eigen identiteit en belangen. We gaan op basis van gelijkwaardigheid aan de slag om de ambities en doelen uit dit Startakkoord te realiseren. We respecteren elkaars positie en de rollen, taken en verantwoordelijkheden die daarbij horen. 

Wij realiseren dit Startakkoord en deze visie met elkaar. Dit betekent ook dat we bij onderling verschillende belangen samen zoeken naar werkbare oplossingen. 

Wij voelen ons ambassadeur van deze samenwerking en de doelen die we nastreven. 

Wij komen regelmatig bijeen om de voortgang van het Startakkoord te bespreken. Per bijeenkomst gaan we dieper in op een thema dat belangrijk is voor het Startakkoord zoals biobased bouwen, betaalbaar en duurzaam wonen, natuurontwikkeling, recreatie, mobiliteit, gezondheid, de Groene Metropool en klimaatadaptatie. We betrekken stakeholders bij die thema’s en zetten een participatietraject op. 

Wij streven naar een bestendige samenwerking. Zolang het nodig is en kan zetten we de schouders eronder. Het gezamenlijk opstellen van een gedragen en vastgestelde visie is een eerste stap. 

Wij zorgen voor kennis en/of financiën en/of draagvlak, al naar gelang het karakter van de mogelijkheden van de organisatie. 

De ondertekenaars van het Startakkoord oostflank Purmerend; 

logo gemeente Purmerend
logo Staatsbosbeheer
logo BPD

De heer T. Kroese 

Wethouder gemeente Purmerend 

Mevr. R. Tienkamp 

Provinciehoofd Staatsbosbeheer 

Provinciale Eenheid 

Noord-Holland 

De heer H. H. Janssen 

Directeur regio Noord-West BPD