MELD U AAN VOOR
DE NIEUWSBRIEF

Weilanden rondom het Purmerbos

FAQ – Veel gestelde vragen

 

VEEL GESTELDE VRAGEN

Tijdens de 3e participatiebijeenkomst hebben we veel vragen gekregen over de noodzaak om te bouwen in de oostflank, hoe de natuur versterkt wordt en over de transformatie van het gebied en in het bijzonder de golfbaan op de korte termijn. Op deze pagina geven we toelichting op deze veelgestelde vragen.

 

Waar komt het aantal van 10.000 woningen vandaan?

Tot 2040 willen we ruim 10.000 woningen ontwikkelen voor heel Purmerend, waarvan 6.000 tot 7.000 woningen al worden gerealiseerd binnen de bestaande grenzen van de stad. Deze  woningen zijn hard nodig. Volgens de bevolkingsprognose van de provincie zijn slechts 4.100 woningen nodig. Daarom hebben meerdere mensen gevraagd waarom er überhaupt nog gebouwd moet worden in de oostflank. Maar als gemeente bouwen wij niet alleen voor de inwoners van Purmerend, maar ook een deel voor de regio (Zaanstreek/Waterland en de hele Metropoolregio Amsterdam). De woningbehoefte 2020-2040 voor regio Zaanstreek en Waterland is samen ruim 20.000 woningen, volgens de bevolkingsprognose Noord-Holland (gebaseerd op de versie 2019-2040, de recente bevolkingsprognose 2021-2050 geeft een nog hogere prognose). Deze opgave voor 10.000 woningen hebben wij ook afgesproken in een regionaal woonakkoord.

 

Wat bedoelen jullie met het versterken en vergroten van de natuur in de Oostflank; het is al heel groen en er gaat toch alleen maar groen af doordat er woningen bij komen?

Het huidige ‘groene’ gebied van de Oostflank bestaat uit diverse delen, waaronder de golfbaan en het Purmerbos, met tussen de bosgebieden een open weiland. Ten zuiden van Purmerend Zuid ligt nog een deel van het Purmerbos met een moeras. Helemaal aan de zuidkant liggen nog enkele open weilanden.

Voor de gebiedsvisie Oostflank bekijken de partijen hoe het Purmerbos vergroot en versterkt kan worden. Dat betekent een grotere oppervlakte bos, aanééngesloten en dus minder versnippering, geen doorkruisingen met autowegen. Dat kan door, bijvoorbeeld, delen van de golfbaan, het weiland in het midden en enkele gebieden ten zuiden van het Purmerbos bij het bos te trekken. Deze gebieden zijn nu al ‘groen’ en worden door bewoners en bezoekers allemaal anders beleefd en gewaardeerd, maar de biodiversiteit is minder dan de natuurwaarden van een bos. Door deze gebieden erbij te betrekken, ontstaat één aaneengesloten bos, dat bovendien in hectares groter is dan nu.

Ook zijn overgangszones tussen diverse natuurtypen en variatie in natuur belangrijk, zoals bijvoorbeeld de natte natuur van het moeras-deel, want dat zorgt voor een hogere biodiversiteit. Dat moerasdeel willen we versterken door het deel te maken van een nieuwe natte natuurverbinding  voor soorten die van moeras houden. Daarnaast kijken we naar recreatiezonering met rustige gebieden en gebieden met een hoge bezoekersintensiteit. Al deze elementen zorgen voor robuuste en veerkrachtige natuur. En we willen dat het groengebied zich uitstrekt tot aan de voordeur van de inwoners van Purmerend, zowel in de bestaande wijken als in de nieuwe. Ook dat is goed voor zowel planten, dieren als mensen.

De modellen zijn een schetsmatige weergave van mogelijke inrichtingen van de Oostflank. Hierdoor kan het daadwerkelijke beeld vertekenen. De randvoorwaarden dat de natuur, het bos en de recreatieve inrichting meer aanééngesloten en groter én beter moet worden blijven belangrijke pijlers. In de diverse modellen verdwijnt er ook een stukje van het bos, daar waar woningen gepland staan. Echter er komt ook bos bij. Dat bos is er uiteraard niet morgen, bomen moeten groeien, maar we maken deze visie omdat we op de lange termijn een mooi, goed ingericht stadslandschap willen creëren, waar diverse functies als natuur, wonen en recreatie samen gaan.

 

Wat staat er de komende tijd al te gebeuren in het gebied?

 • Hoe lang kan er nog gegolfd worden?

Op dit moment is nog moeilijk te zeggen hoe lang er nog gegolfd kan worden. Dit is afhankelijk van de snelheid van de planvorming en de bijbehorende procedures. Dit proces neemt enkele jaren in beslag. Vervolgens zal de ontwikkeling van het gebied in fases plaatsvinden, waarbij ook in fases de golfbaan herontwikkeld wordt naar nieuwe woningen of nieuwe natuur.

 • Werkzaamheden blauwe lus

Het zuidelijke gedeelte van de golfbaan (de blauwe lus) is al enige tijd gesloten in verband met ecologisch onderzoek en afspraken tussen Burggolf en BPD gebiedsontwikkeling. In de zomer worden de golfbaan faciliteiten op dit gedeelte verwijderd. De werkzaamheden die hierna worden opgepakt zullen in het kader van de placemaking zijn. De ideevorming hierover loopt nog.

 • Placemaking golfbaan

Momenteel wordt onderzocht op welke manier het terrein tot aan de voorgenomen ontwikkeling tijdelijk toegankelijk gemaakt kan worden voor het publiek. Hierin wordt ook meegenomen met welke nieuwe tijdelijke functies we het gebied alvast nieuw leven in kunnen blazen. We horen heel graag uw ideeën hierover en wellicht heeft u een initiatief dat hier heel goed kan passen.

 

lijn oostflank Purmerend

ALGEMEEN

 1. Waarom maken jullie een visie voor de oostflank?De gemeente Purmerend en BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling willen bijdragen aan een oplossing voor het tekort aan woningen in Purmerend en de regio. Staatsbosbeheer wil meedenken met deze grote maatschappelijke opgave en hierbij haar expertise op het gebied van natuur en recreatie inzetten.Gezamenlijk willen we investeren in meer betaalbare, duurzame woningen in combinatie met een groene, gezonde omgeving en een aantrekkelijke buitenruimte met meer natuur en een groter Purmerbos.
lijn oostflank Purmerend

HET GEBIED

1. Waarom woningen langs de oostflank?
Er is de afgelopen jaren veel binnenstedelijk gebouwd en er komen binnenstedelijk ook nog vele woningen bij. Binnen het gebied waarvoor de Gebiedsvisie Oostflank gemaakt wordt, zijn er verschillende plekken waar plannen liggen voor woningen. Dit is onder meer de golfbaan (zie verder onder wonen). Ook het gebied Purmer-Zuid Zuid (direct ten zuiden van de huidige wijk Purmer-Zuid) is een plek aan de rand van Purmerend waar mogelijk woningen kunnen komen.

Eerder heeft de gemeenteraad de oostflank aangewezen als mogelijke plek voor nieuwe woningen. Hier zouden andere typen woningen kunnen komen die ook andere doelgroepen aanspreken. We maken nu met elkaar een visie om te kijken op welke plekken woningen mogelijk en wenselijk zijn. De locaties liggen dus nog niet vast.

2. Er komt ook een visie op de Purmer, is dat wat anders?
Ja, de visie op de Purmer is een visie op de hele Purmer-polder. Deze visie stellen de drie gemeenten die grond in de Purmer hebben (Purmerend, Edam/Volendam en Waterland) samen op. Voor het deel van de Purmer waar woningbouw kan komen, de oostflank, stellen we een losse gebiedsvisie op. Natuurlijk sluiten beide visies op elkaar aan.

Kijk voor alle informatie over de visie voor de Purmer op www.broproject.nl/depurmer.

  lijn oostflank Purmerend

  HET PROCES

  1. Hoe kan ik een idee meegeven aan de partijen die de visie opstellen?
   U kunt op bijeenkomsten en digitaal uw ideeën meegeven. Na elke bijeenkomst volgt een enquête waarin u kunt reageren op de plannen. Bekijk alle informatie over het proces. Hier worden ook de eerstvolgende meedenkavonden en participatiemomenten vermeld. Contact opnemen met het projectteam kan door te mailen naar oostflank@purmerend.nl.

  Wij verwerken zoveel mogelijk opmerkingen en wensen die u in de participatieperiode aan ons meegeeft in de visie en koppelen terug waarom we welke keuzes hebben gemaakt. De terugkoppelingen vindt u op de website vinden. Ook per mail houden we u op de hoogte, als u geabonneerd bent op de nieuwsbrief.

   

  1. Wat is het startakkoord?
   In het startakkoord hebben de gemeente, BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en Staatsbosbeheer afspraken gemaakt over hoe de visie tot stand komt en hoe we ons er als partijen aan verbinden. Op deze pagina kunt u het startakkoord lezen.
  1. Hoe blijf ik op de hoogte van de ontwikkelingen?
   Via de website www.oostflankpurmerend.nl of de digitale nieuwsbrief. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via de website.
  1. Wat is de planning?
   Meer informatie over de planning vindt u op deze pagina.
  1. Hoe kan ik bezwaar maken tegen de plannen?
   U kunt met ons meedenken in het participatieproces. De visie wordt door de gemeenteraad van Purmerend vastgesteld. Op de website raad.purmerend.nl leest u hoe u kunt inspreken in de raad. Om de woningbouwplannen in een latere fase te realiseren, moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Op deze wijziging kunt u te zijner tijd reageren door een zienswijze in te dienen. Wij informeren omwonenden en belanghebbenden via de website en de nieuwsbrief over de inspraak- en bezwaarmogelijkheden.
  lijn oostflank Purmerend

  PURMERBOS

  1. Wat gaat er gebeuren met het Purmerbos?
   Het Purmerbos is onderdeel van de gebiedsvisie. Met de ontwikkelingen in het gebied willen we de kans benutten om de natuur en recreatiemogelijkheden te verbeteren en vergroten. We onderzoeken welke vormen van natuur (bos, moeras, natte natuur, etc.) het beste zijn voor de dieren en planten in het gebied. Ook houden we rekening met de wensen van recreanten.
  1. Moet er bos gekapt worden voor de bouw van nieuwe woningen?
   We maken nu met elkaar een visie om te kijken op welke plekken woningen mogelijk en wenselijk zijn. De locaties liggen dus nog niet vast. Het kan zijn dat er op plekken bos wordt gekapt, maar op andere plekken juist bos – en andere natuur – wordt toegevoegd.
  1. Blijven de huidige plekken in het Purmerbos bestaan (kabouterpad, hondenzwemplaats, etc.)?
   We gaan ook de recreatiemogelijkheden in het Purmerbos verbeteren. Hoe dit er precies uit gaat zien weten we nog niet. Wij nodigen u graag uit om met ons mee te denken over de kansen en wensen voor het bos.
  lijn oostflank Purmerend

  VERKEER

  1. Moeten straks de auto’s van de nieuwe bewoners via de Westerweg Purmerend uit?
   Nee, er komt géén auto-ontsluiting op de Westerweg. Deze weg heeft een cultuurhistorische waarde die we graag behouden en wordt daarom niet de ontsluitingsweg naar de nieuwe woningen.
  1. Hoe blijft de oostflank bereikbaar?
   Het bouwen van nieuwe woningen leidt tot extra verkeer (tijdens de bouw en daarna). We willen voorkomen dat bestaande wegen vastlopen. We onderzoeken daarom hoe we vanaf de start van de ontwikkelingen prioriteit kunnen geven aan openbaar vervoer, fietsen en wandelen.
  1. Veel auto’s rijden nu al te hard over de Westerweg en Purmerenderweg.
   Hoe gaan jullie dat aanpakken?
   Tijdens de participatiebijeenkomsten is regelmatig genoemd dat omwonenden zich onveilig voelen als ze langs deze wegen lopen/fietsen. Dit is ook al eerder besproken met de gemeente en het hoogheemraadschap (HHNK). Sindsdien zijn al enkele verbeteringen aangebracht. We zien de visie ook als een kans om naar de verkeersveiligheid in het hele gebied te kijken. Als de oostflank ontwikkeld wordt en er woningen bijkomen, biedt dat gelegenheid om te kijken hoe we de bereikbaarheid en (verkeers)veiligheid in het hele gebied kunnen verbeteren. Voor huidige en toekomstige bewoners en andere bezoekers.
  lijn oostflank Purmerend

  WONEN

  1. Waarom willen jullie houten woningen bouwen?
   We willen voor Nederland een voorbeeld zijn voor het bouwen met duurzame, biobased materialen, zoals hout. Houtbouw is een aantrekkelijke en snelle manier om het woningtekort op een duurzame en betaalbare manier gedeeltelijk mee op te lossen. Daarmee geven we invulling aan de Greendeal Houtbouw die is afgesloten binnen de Metropoolregio Amsterdam. Met het oog op de toekomst kijken we ook naar vormen van duurzame en betaalbare energie. Wonen in de oostflank moet voor iedereen betaalbaar zijn.
  1. Hoeveel woningen komen er langs de oostflank?
   Hoeveel woningen er in het gebied komen, weten we nu nog niet. Dat  onderdeel van de visie die we samen gaan opstellen wordt later pas vastgesteld. We onderzoeken nu hoeveel woningen mogelijk en wenselijk zijn in relatie tot natuur, recreatiemogelijkheden en bereikbaarheid.
  1. Zijn er al definitieve locaties voor woningen?
   De plannen voor Vurige Staart zijn al in een verder stadium dan de plannen voor de oostflank. Aan de Vurige Staart komen 200 tot 250 woningen. De geplande woningen voor Purmer-Zuid Zuid (1.500), het eerste deel van de goflbaan (1.800) en de rest van de golfbaan zijn onderdeel van de gebiedsvisie. We onderzoeken nu hoe we deze woningen het beste kunnen verdelen over de oostflank.
  1. Komt er hoogbouw?
   In de visie gaan we met elkaar kijken waar woningen kunnen komen en kijken we ook of en waar hoogbouw zou passen.
  1. Waar kan ik me inschrijven voor een woning?
   Bij abonneren op de nieuwsbrief kunt u aangeven dat u belangstelling heeft voor een koopwoning. Voor de sociale huurwoningen dient u ingeschreven te staan op Woningnet of Woonmatch Waterland.
  1. Hoeveel sociale huurwoningen komen er?
   Bij de oostflank hanteren we, net als bij andere ontwikkelingen in de stad, het uitgangspunt om 30% sociale huurwoningen te bouwen, 30% doorstroomwoningen (middeldure huur en betaalbare koop) en 40% vrij in te vullen door de projectontwikkelaar.
  1. Hoe zorgen jullie dat woningen ook op de lange termijn betaalbaar blijven?
   Het uitgangspunt is dat er verschillende typen woningen komen, maar dat wonen langs de oostflank voor iedereen mogelijk moet zijn. Om daarvoor te zorgen, wordt minstens 30% van de nieuwbouw sociale huur. Deze woningen blijven in bezit van een woningbouwcorporatie en kunnen daardoor niet duurder worden dan de maximale prijs van een sociale huurwoning.
  1. Waarom zijn er woningen in de oostflank nodig, kan niet alles binnenstedelijk?
   Op veel plekken binnen de bestaande stad worden al nieuwe woningen gebouwd. Het is ook de opdracht vanuit de provincie om de woningnood zo veel mogelijk binnenstedelijk op te lossen. Maar de maximale capaciteit is bijna bereikt en er blijft veel vraag naar woningen. Mensen blijven tegenwoordig langer zelfstandig in hun huis wonen en wonen vaker alleen, waardoor meer woningen nodig zijn. Daarom verkennen we nu wat er langs de oostflank mogelijk is om én woningen te bouwen én het groen te verbeteren.