MELD U AAN VOOR
DE NIEUWSBRIEF

Weilanden rondom het Purmerbos

FAQ – Veel gestelde vragen

 

Algemeen

Waarom is Staatsbosbeheer geen partner meer in dit project?
Tot eind van de zomer 2023 was ook Staatsbosbeheer een van de actieve samenwerkende partijen. In de wijziging van de uitgangspunten is gekozen voor woningbouw op de golfbaan en het weiland in de Purmer-Zuid zuid. Dat betekent dat het bos bij de Purmer-Zuid zuid niet voor woningbouw wordt gebruikt en er geen directe toegang vanaf de nieuwbouw naar dit rustige bos komt. Daarom verandert de rol van Staatsbosbeheer van samenwerkende partij naar actieve buur.

Wat gaat er gebeuren met het Purmerbos?
Het Purmerbos is nog wel onderdeel van de gebiedsvisie. Met de ontwikkelingen in het gebied willen we de kans benutten om de natuur en recreatiemogelijkheden te verbeteren en vergroten.

Wat gaat er gebeuren met de golfbaan/Hoe lang kan er nog gegolfd worden?
Op dit moment is nog moeilijk te zeggen hoe lang er nog gegolfd kan worden. Dit is onder andere afhankelijk van de snelheid van de planvorming en de bijbehorende procedures.

Wat is het verschil met de visie op de Purmer?
De visie op de Purmer is een visie op de hele Purmer-polder. Deze visie is van de drie gemeenten die grond in de Purmer hebben (Purmerend, Edam/Volendam en Waterland). Voor het deel van de Purmer waar woningbouw kan komen, de oostflank, stellen we een losse gebiedsvisie op.

Kijk voor alle informatie over de visie voor de Purmer op www.broproject.nl/depurmer.

Hoe kan ik meedenken?
In de afgelopen periode zijn er verschillende sessies geweest waarin de inwoners van Purmerend en de ondernemers, woningzoekenden, gebruikers en bezoekers van de oostflank mee konden denken. Voordat de conceptvisie ter besluitvorming aan de gemeenteraad wordt voorgelegd wordt deze begin 2024 weer breed teruggekoppeld. Reacties worden dan verzameld.

Hoe kan ik bezwaar maken tegen de plannen?
De visie wordt door de gemeenteraad van Purmerend vastgesteld. Op de website raad.purmerend.nl leest u hoe u kunt inspreken in de raad. Om de woningbouwplannen in een latere fase te realiseren, moet het omgevingsplan worden gewijzigd. Op deze wijziging kunt u te zijner tijd reageren door een zienswijze in te dienen. Wij informeren omwonenden en belanghebbenden via de website en de nieuwsbrief over de inspraak- en bezwaarmogelijkheden.

Hoe zit het met de plannen voor de opvanglocatie voor Oekraïners in het gebied?
Eind 2023 is een voorstel gedaan voor een opvanglocatie in Purmer-Zuid zuid. Inmiddels is duidelijk dat deze voorgestelde opvang niet doorgaat. Om deze opvang te realiseren was er financiering vanuit het Rijk nodig. Er is veel en intensief contact geweest met het Rijk over de financiering van deze opvanglocatie, maar zij hebben gemeente Purmerend aangegeven het plan voor de opvanglocatie niet te kunnen financieren. Voor Purmer-Zuid zuid betekent het dat de gemeente stopt met het spoor van de realisatie van tijdelijk woonruimte voor Oekraïners en zich helemaal richt op de ontwikkeling van permanente woningen in dat gebied.

Houden jullie rekening met Dogrun in het gebied?
Voor de oostflank loopt een onderzoek om te kunnen bepalen waar de ontsluitingswegen moeten komen. Mogelijk moet er een weg komen op de plek waar Dogrun nu zit. Of dat zo is en hoe dat er dan uitziet weten we op dit moment nog niet.

lijn oostflank Purmerend

Planning

Wat is de planning?
De actuele planning leest u op de pagina Proces.

Wanneer verwachten jullie te beginnen met bouwen?
Afhankelijk van de voortgang van ruimtelijke procedures verwachten wij in 2027 te kunnen starten met de realisatie.

lijn oostflank Purmerend

Wonen

Waarom komen er woningen langs de oostflank?
Op veel plekken binnen de bestaande stad worden al nieuwe woningen gebouwd. Het is ook de opdracht vanuit de provincie om de woningnood zo veel mogelijk binnenstedelijk op te lossen. Maar in Purmerend vinden we dat we heel veel gedaan hebben en dat we niet alles binnenstedelijk kunnen oplossen. Mensen blijven tegenwoordig langer zelfstandig in hun huis wonen en wonen vaker alleen, waardoor meer woningen nodig zijn.

Waarom willen jullie houten woningen bouwen?
Houtbouw is een aantrekkelijke en snelle manier om het woningtekort op een duurzame en betaalbare manier gedeeltelijk mee op te lossen. Daarmee geven we invulling aan de ‘Greendeal Houtbouw’ die is afgesloten binnen de Metropoolregio Amsterdam. Naast het bouwen met hout, met het oog op de toekomst en betaalbaarheid, passen we systeem- en fabrieksmatige bouw toe.

Hoeveel woningen komen er in de oostflank?
We zien kansen om 4.000 tot 6.000 woningen in de oostflank toe te voegen. In de visie leest u hier straks meer over.

Komt er hoogbouw?
Ja, uitgangspunt is dat zowel grondgebonden als gestapeld (met hoogteaccenten) gebouwd gaat worden.

Waar kan ik me inschrijven voor een woning?
Bij abonneren op de nieuwsbrief kunt u aangeven dat u belangstelling heeft voor een koopwoning. Voor de sociale huurwoningen dient u ingeschreven te staan op Woningnet of Woonmatch Waterland.

Hoeveel sociale huurwoningen komen er?
Bij de oostflank hanteren we, net als bij andere ontwikkelingen in de stad, het uitgangspunt om 30% sociale huurwoningen te bouwen, 40% betaalbaare woningen (middeldure huur en betaalbare koop) en 30% vrije sector.

  lijn oostflank Purmerend

  Verkeer

  Hoe worden deze woningen bereikbaar/waar lopen de wegen?
  Het bouwen van nieuwe woningen leidt tot extra verkeer (tijdens de bouw en daarna). We willen voorkomen dat bestaande wegen vastlopen. We onderzoeken daarom hoe we vanaf de start van de ontwikkelingen prioriteit kunnen geven aan openbaar vervoer, fietsen en wandelen. Daarnaast is een goede auto-ontsluiting benodigd, hiervoor vindt onderzoek plaats..

  Moeten straks de auto’s van de nieuwe bewoners via de Westerweg Purmerend uit?
  Nee. Deze weg heeft een cultuurhistorische waarde die we graag behouden en wordt daarom niet de ontsluitingsweg van de wijk naar de nieuwe woningen.

  Veel auto’s rijden nu al te hard over de Westerweg en Purmerenderweg. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
  Tijdens de participatiebijeenkomsten is regelmatig genoemd dat omwonenden zich onveilig voelen als ze langs deze wegen lopen/fietsen. Dit is ook al eerder besproken met de gemeente en het hoogheemraadschap (HHNK). Sindsdien zijn al enkele verbeteringen aangebracht. We zien de visie ook als een kans om naar de verkeersveiligheid in het hele gebied te kijken. Als de oostflank ontwikkeld wordt en er woningen bijkomen, biedt dat gelegenheid om te kijken hoe we de bereikbaarheid en (verkeers)veiligheid in het hele gebied kunnen verbeteren. Voor huidige en toekomstige bewoners en andere bezoekers.