MELD U AAN VOOR
DE NIEUWSBRIEF

Naast een visie op de oostflank, werkt gemeente Purmerend samen met de gemeenten Edam-Volendam en Waterland aan een gezamenlijke strategische gebiedsvisie voor De Purmer. Deze visie geeft in grote lijnen de ontwikkeling aan van de hele Purmer-polder tot 2040. Voor het deel van De Purmer waar woningbouw kan komen, de oostflank, stellen we een losse gebiedsvisie op. Natuurlijk sluiten beide visies op elkaar aan. De gezamenlijke gemeenten hebben voor de visie op De Purmer nu de ophaal- en uitgangspunten vastgesteld.

Bij het komen tot de visie voor een duurzame en toekomstbestendige Purmer staan zes hoofdthema’s centraal:

  • Werken/Bedrijvigheid
  • Woningbouw
  • Recreatie/Purmerbos
  • Infrastructuur/Bereikbaarheid
  • Landbouw/Agrarisch hart
  • Energie

 In het afgelopen jaar is het gebied geanalyseerd, is er onderzoek gedaan en heeft een uitgebreid participatietraject plaatsgevonden waarbij betrokkenen inbreng hebben gegeven. De uitkomsten van deze fase zijn samengevat in de “Ophaal- en Uitgangspuntennotitie” voor De Purmer. Deze notitie is beschikbaar op de projectwebsite www.broproject.nl/depurmer. Mede aan de hand van de notitie wordt de ontwerpvisie uitgewerkt.

Vervolg

In de volgende fase wordt de ontwerp-gebiedsvisie voor De Purmer opgesteld. Deze wordt naar verwachting rond de zomer van 2023 ter inzage gelegd. De gemeenten maken dit te zijner tijd bekend zodat iedereen tijdens een periode van zes weken de gelegenheid heeft om te reageren op de ontwerpvisie. Op dit moment is het nog niet mogelijk een zienswijze of reactie in te dienen op de “Ophaal- en Uitgangspuntennotitie”.