MELD U AAN VOOR
DE NIEUWSBRIEF

Weilanden rondom het Purmerbos

VEEL GESTELDE VRAGEN

Tijdens de 3e participatiebijeenkomst hebben we veel vragen gekregen over de noodzaak om te bouwen in de oostflank, hoe de natuur versterkt wordt en over de transformatie van het gebied en in het bijzonder de golfbaan op de korte termijn. Op deze pagina geven we toelichting op deze veelgestelde vragen.

 

Waar komt het aantal van 10.000 woningen vandaan?

Tot 2040 willen we ruim 10.000 woningen ontwikkelen voor heel Purmerend, waarvan 6.000 tot 7.000 woningen al worden gerealiseerd binnen de bestaande grenzen van de stad. Deze  woningen zijn hard nodig. Volgens de bevolkingsprognose van de provincie zijn slechts 4.100 woningen nodig. Daarom hebben meerdere mensen gevraagd waarom er überhaupt nog gebouwd moet worden in de oostflank. Maar als gemeente bouwen wij niet alleen voor de inwoners van Purmerend, maar ook een deel voor de regio (Zaanstreek/Waterland en de hele Metropoolregio Amsterdam). De woningbehoefte 2020-2040 voor regio Zaanstreek en Waterland is samen ruim 20.000 woningen, volgens de bevolkingsprognose Noord-Holland (gebaseerd op de versie 2019-2040, de recente bevolkingsprognose 2021-2050 geeft een nog hogere prognose). Deze opgave voor 10.000 woningen hebben wij ook afgesproken in een regionaal woonakkoord.

 

Wat bedoelen jullie met het versterken en vergroten van de natuur in de Oostflank; het is al heel groen en er gaat toch alleen maar groen af doordat er woningen bij komen?

Het huidige ‘groene’ gebied van de Oostflank bestaat uit diverse delen, waaronder de golfbaan en het Purmerbos, met tussen de bosgebieden een open weiland. Ten zuiden van Purmerend Zuid ligt nog een deel van het Purmerbos met een moeras. Helemaal aan de zuidkant liggen nog enkele open weilanden.

Voor de gebiedsvisie Oostflank bekijken de partijen hoe het Purmerbos vergroot en versterkt kan worden. Dat betekent een grotere oppervlakte bos, aanééngesloten en dus minder versnippering, geen doorkruisingen met autowegen. Dat kan door, bijvoorbeeld, delen van de golfbaan, het weiland in het midden en enkele gebieden ten zuiden van het Purmerbos bij het bos te trekken. Deze gebieden zijn nu al ‘groen’ en worden door bewoners en bezoekers allemaal anders beleefd en gewaardeerd, maar de biodiversiteit is minder dan de natuurwaarden van een bos. Door deze gebieden erbij te betrekken, ontstaat één aaneengesloten bos, dat bovendien in hectares groter is dan nu.

Ook zijn overgangszones tussen diverse natuurtypen en variatie in natuur belangrijk, zoals bijvoorbeeld de natte natuur van het moeras-deel, want dat zorgt voor een hogere biodiversiteit. Dat moerasdeel willen we versterken door het deel te maken van een nieuwe natte natuurverbinding  voor soorten die van moeras houden. Daarnaast kijken we naar recreatiezonering met rustige gebieden en gebieden met een hoge bezoekersintensiteit. Al deze elementen zorgen voor robuuste en veerkrachtige natuur. En we willen dat het groengebied zich uitstrekt tot aan de voordeur van de inwoners van Purmerend, zowel in de bestaande wijken als in de nieuwe. Ook dat is goed voor zowel planten, dieren als mensen.

De modellen zijn een schetsmatige weergave van mogelijke inrichtingen van de Oostflank. Hierdoor kan het daadwerkelijke beeld vertekenen. De randvoorwaarden dat de natuur, het bos en de recreatieve inrichting meer aanééngesloten en groter én beter moet worden blijven belangrijke pijlers. In de diverse modellen verdwijnt er ook een stukje van het bos, daar waar woningen gepland staan. Echter er komt ook bos bij. Dat bos is er uiteraard niet morgen, bomen moeten groeien, maar we maken deze visie omdat we op de lange termijn een mooi, goed ingericht stadslandschap willen creëren, waar diverse functies als natuur, wonen en recreatie samen gaan.

 

Wat staat er de komende tijd al te gebeuren in het gebied?

  • Hoe lang kan er nog gegolfd worden?

Op dit moment is nog moeilijk te zeggen hoe lang er nog gegolfd kan worden. Dit is afhankelijk van de snelheid van de planvorming en de bijbehorende procedures. Dit proces neemt enkele jaren in beslag. Vervolgens zal de ontwikkeling van het gebied in fases plaatsvinden, waarbij ook in fases de golfbaan herontwikkeld wordt naar nieuwe woningen of nieuwe natuur.

  • Werkzaamheden blauwe lus

Het zuidelijke gedeelte van de golfbaan (de blauwe lus) is al enige tijd gesloten in verband met ecologisch onderzoek en afspraken tussen Burggolf en BPD gebiedsontwikkeling. In de zomer worden de golfbaan faciliteiten op dit gedeelte verwijderd. De werkzaamheden die hierna worden opgepakt zullen in het kader van de placemaking zijn. De ideevorming hierover loopt nog.

  • Placemaking golfbaan

Momenteel wordt onderzocht op welke manier het terrein tot aan de voorgenomen ontwikkeling tijdelijk toegankelijk gemaakt kan worden voor het publiek. Hierin wordt ook meegenomen met welke nieuwe tijdelijke functies we het gebied alvast nieuw leven in kunnen blazen. We horen heel graag uw ideeën hierover en wellicht heeft u een initiatief dat hier heel goed kan passen.